Delavnica: Prvo triletje brez učbenikov

Prijavnica

Ali je možno z manj truda doseči večje učinke?

Pomislite, kaj:

 • bi RESNIČNO potrebovali otroci, če jim le znamo pravilno prisluhniti?
 • če postavim ostro mejo med svojim delom, staršem in učencem in odločno rečem 'Ne!', ko je to potrebno?
 • če bi otroci bili nagrajeni za dosežen cilj?
 • če bi otroke naučili sodelovanja? Tako, skozi prakso, brez pridige in razlage? (Malo bolj resno vključili v pouk tudi socialne cilje.)
 • če otrokom ponudimo večji izziv?

Morda rešitev ni v učbeniku in neskončni vloženi energiji, temveč v drugače oblikovanem pouku?

Zakaj?

Dosedanji pristop k učenju in poučevanju otrok, ne glede na vsebino in predmet, se naslanja na učbenike in delovne zvezke (v nadaljnjem besedilu je beseda učbenik vezana na oboje). Ponudba učbenikov je velika, vendar za nobenega ne moremo trditi, da je idealen in da pokriva vse, kar učitelj v šolskem letu s skupino doživi in obravnava. Trdno začrtana struktura obravnavanih tematskih sklopov največkrat vodi v statičnost in togost ur, kar privede do upada motivacije pri učencih.

Večina učbenikov je zgrajenih na osnovi učnega načrta. Vendar, skupina je živa entiteta, iz leta v leto druga, zato tudi drugačna in za katero je treba vsako leto posebej najti svoj pristop; ritem dela je drugačen, okoliščine so drugačne, zato je učbenik velikokrat neke vrste ovira, ki učitelju onemogoča prosto pot izbire vsebine, držati pa se ga mora, saj so ga starši plačali.

Najpomembnejši element pri načrtovanju dela je upoštevanje načina sprejemanja znanja otrok in uporaba ustreznih didaktičnih pripomočkov; učbeniki za zgodnje učenje so v nasprotju z doktrino učnega pristopa najmlajših, saj mora učenje pri njih potekati aktivno (gibalno, eksperimentalno, na osnovi lastnih izkušenj) (Marentič Požarnik, 2000), globalno (od celote k detajlom) (Wambach, 1999) ter predvsem v medsebojni interakciji (Johnson in Johnson, 2009; Slavin, 1996).

Pristop k poučevanju jezika je kompleksna povezava različnih vsebin, podprta z vnosom ciljnega jezika na vseh področjih jezikovnega udejstvovanja (igranja, prepevanja in učenja pesmi, poslušanja navodil in pravljic, risanja, izdelovanja različnih izdelkov…). Z drugimi besedami, otrok je izpostavljen jezikovni kopeli (CoolPool).

Program delavnice

9:00 Uvodni nagovor

9:30

UN: Slovenščina

PREGLED učnega načrta:

 • Hierarhija ciljev (splošni/operativni)
 • Kaj želimo, da otroci znajo?
 • Kaj je skupnega/različnega slovenščini in angleščini?

10:30 Odmor

10:45

Pristop k obravnavanju vsebin na primeru TJA

Medpredmetna povezava: SPO in ANGLEŠČINA:

 • Tematski sklopi
 • Jezikovni cilji (splošni in operativni)
 • Program dejavnosti v povezavi s cilji

12:00 Odmor za kosilo

13:00

Pristop k obravnavanju vsebin na primeru temeljnega programa

Delo po skupinah: Medpredmetno povezovanje: SPO in SLOVENŠČINA

 • Tematski sklopi
 • Jezikovni cilji in cilji SPO (splošni in operativni)
 • Program dejavnosti

14:30 Odmor

14:45

Poročanje

Delo po skupinah:

 • Predstavitev programa
 • Komentarji programa
 • Debata, refleksija

Delavnico vodi

Mag. Mija Selič že 26 let poučuje angleščino otroke stare od štirih do desetih let. Svoje izkušnje je kot prostovoljka pridobivala v angleških osnovnih šolah in pridobljeno znanje uporabljala na slovenskih osnovnih šolah.

Formalno in neformalno se je izobraževala tako doma kot v tujini. Magistrirala je s področja razrednega pouka na temo sodelovalnega učenja pri maternem in tujem jeziku, ima štiriletno izpopolnjevanje in izobraževanje s področja konvergentne pedagogike (CIAVER, Belgija), zaključeno PI-ZPA izobraževanje ter certifikat CPE (Cambridge University).

Sodelovala je v razvojno-raziskovalnem projektu Sporazumevanje v tujih jezikih, MŠŠ, katerega rezultat je bil osnutek učnega načrta za zgodnje učenje tujega jezika in uvajala angleščino v prvo triado v nekaj slovenskih osnovnih šolah. V letih od 2007 do 2011 je v okviru ZRSŠ izvajala delavnice iz zgodnjega učenja tujega jezika. Po konvergentni metodi je angleščino uvajala v ljubljanskem vrtcu F. Prešeren in dve leti izvajala project ‘Angleščina v vrtcu’ v vrtcu A. Černejeve v Celju.

CoolSchool logoŽe 14 let uspešno vodi svojo jezikovno šolo C00lSch00l, kjer usposablja učitelje in razvija didaktične pripomočke za zgodnje učenje tujega jezika ter hkrati izvaja tečaje za otroke. Svoj način dela in pripomočke uspešno predstavlja v tujih revijah (HLT, Pilgrims; C&TS, IATEFL GB) in na mednarodnih konferencah (Lublin, Krakow, Budimpešta, Topolšica).

Datum in kraj

Datum: 3.6.2017, 9:00 (razprodano, možna prijava na naslednje termine)

Kraj: OŠ Ljubečna, Kocbekova 40, Ljubečna (zemljevid)

Kotizacija in prijave

Redna cena: 95,00 €

Posebna cena v okviru Projekta 9: 30,00 € *

V ceno ni zajeto kosilo.

Število prijav je omejeno. V primeru večjega števila prijav bomo organizirali dodatne termine.

Za prijavo izpolnite ta obrazec.

* Cena velja le za prvo izvedbo delavnice v Ljubečni.